ITON | STANDARDITON | DISPLAYITON | FRIGO

ITON | Standard

ITON | Display

ITON | Frigo

Display - "The Eiffel Tower"

Floor stands
Display - "The Eiffel Tower"
Client - "Ramkon"

Display for croissants. Side frame imitates the Eiffel Tower. The display is portative.